Minaresinin “aleminde” güneş saati olan Camii hangisi?

Hazırlayan: Fahri Sarrafoğlu 

Bu Camii Şerifin Banisi Muhaşşi (haşiyeci) Sinanüddin Yusuf Bin Hüsamüddin Efendi’ dir. Muhaşşi Sinan Camii (1574), Anadolu Hisarı, Camii sokakta, Göksu Deresine bakan bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Bu Camimizin bir özelliği ise Güneş saatli minare alemi, olması… Ayrıca diğer camilerden farklı olarak “Çeşmesi” Caminin, minaresinin kaidesi olmuş.

Fotoğraf için değerli dostum Mustafa Canbaz’a teşekkür ediyorum

 

Muhaşşi Sinan Efendi Kimdir ?
Bu Camii Şerifin Banisi Muhaşşi (haşiyeci) Sinanüddin Yusuf Bin Hüsamüddin Efendi’ dir.

893 ( 1488) yılında Amasya sancağının Sonusa köyünde (bugün Tokat’ın Erbaa ilçesindeki (Uluköy) doğdu. Asıl adı Sinaneddin Yusuf olup babasının adı Hüsameddin, dedesinin adı İlyas’tır. Doğum yerine atfen Arnasi nisbesiyle ve Beyzavl’nin Envdrü ‘ttenzil ve esrdrü’t-te’vll’i üzerine yazdığı haşiyesi münasebetiyle “Muhaşşi lakabıyla anılmıştır. Babasının Halvetiyye şeyhlerinden Habib Karamani’nin halifesi olduğu rivayet edilir.Devrin tanınmış alimlerinden olan kayınpederi Sarıgörez NCıreddin Efendi’nin kendi adıyla anılan mahallede (Fatih semtincieki Sarıgüzel mahallesi) yaptırdığı caminin avlusunda gömü- lü olduğu kaydedilmektedir.

Kanuni Sultan Süleyman İle Sefere Gitti

istanbul kadısı ve on gün sonra Anadolu kazaskeri oldu. Kanuni Sultan Süleyman ile birlikte Elkas (Tebriz) seferine katıldı (955/1548) . Değirmen (asiyab) vak’ası sırasında (Şaban 958 1 Ağustos 1551) Rumeli kazaskeri ve İstanbul kadısı ile birlikte görevinden aziedildL Bu arada hacca giden Sinan Efendi, hakkında yapılan teftiş sonunda temize çıktı. Rebiülahir 969’da (Aralık 1561) Süleymaniye Darülhadisi mü- derrisliğine tayin edildi. Ebüssuüd Efendi’- nin vefatı üzerine (982/1574) şeyhülislamlık makamına geçmesi yönündeki teklifi kabul etmedi. Safer 983’te (Mayıs 1575) yaşlılığı sebebiyle vazifeden ayrıldı ve 1  Safer 986 (20 Nisan 1578) tarihinde İstanbul’da vefat etti

Eserleri. Sinan Efendi’nin eserlerinin başında Beyzavl’nin Envdrü’t-tenzil adlı meş­hur tefsirine yazdığı hacimli haşiye gelmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir